Kế hoạch thực tập của sinh viên Đại học chính quy K5.03

KẾ HOẠCH

Về việc thực tập của sinh viên Đại học chính quy K5.03

 

I. Thời gian thực tập chính thức

              16 tuần (Từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 29/11/2021)

II. Các công việc chuẩn bị trước khi đi thực tập tốt nghiệp

1, Sáng ngày 16/8/2021:

   Sinh viên tập trung theo lớp tại trường để nghe:

- Phổ biến các quy định về thực tập tốt nghiệp;

- Hướng dẫn các quy định liên quan đến khóa luận tốt nghiệp;

- Hướng dẫn cách viết đề cương khóa luận tốt nghiệp;

- Nhận giấy giới thiệu để liên hệ địa điểm thực tập (Giảng viên hướng dẫn phát cho lớp nếu sinh viên cần).

- Lập địa chỉ email của lớp.

(Phòng Quản lý đào tạo - KH và hợp tác quốc tế bố trí phòng học).

 2. Chiều ngày 20/8/2021:

      Lớp trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách đăng ký đề tài của lớp (theo mẫu) và chuyển qua email cho cô Lê Thị Vân Hà theo địa chỉ: vanhakt76@ gmail.com

     

 3. Ngày 21,22/8/2021: Tổ Kế toán tập hợp đề tài đăng ký của sinh viên, phân công giảng viên hướng dẫn.

4. Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 30/8/2021:

         - Sinh viên từng lớp vào địa chỉ email của lớp mình để biết tên, số điện thoại, địa chỉ email của giảng viên hướng dẫn và trực tiếp liên hệ với giảng viên hướng dẫn;

        - Giảng viên hướng dẫn duyệt, chỉnh sửa đề cương cho sinh viên.

        - Sinh viên nộp giấy giới thiệu liên hệ địa điểm thực tập cho giảng viên hướng dẫn.

        - Sinh viên nộp đề cương hoàn chỉnh cho giảng viên hướng dẫn, giảng viên hướng dẫn nộp cho tổ bộ môn Kế toán vào 15 giờ ngày 31/8/2021.

III. Các công việc thực hiện trong quá trình thực tập tốt nghiệp

 Từ ngày 31/8/2021 đến 29/11/2021: Từng sinh viên thực hiện các nội dung quy định về thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch của giảng viên hướng dẫn.

IV. Kết thúc thực tập tốt nghiệp

 1, Sinh viên nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp về Khoa Kế toán – Phân tích vào sáng ngày 30/11/2021 cho Giáo vụ khoa - Thầy Định), gồm:

- Sổ số liệu thô thu thập được trong quá trình thực tập;

- Nhật ký thực tập;

- Quyển khóa luận tốt nghiệp đã được giảng viên hướng dẫn duyệt và đề nghị chỉnh sửa;

- Quyển khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh có nhận xét, xác nhận của cơ sở thực tập (02 quyển).

   2. Không nhận hồ sơ thực tập tốt nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:

 - Không nộp đầy đủ các loại tài liệu quy định trong hồ sơ thực tập tốt nghiệp;

- Nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp muộn so với thời gian quy định.

  

                                                                                     TM. BCN KHOA KT - PT

                                                                                       PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                        ThS. Lê Thị Vân Hà

 


Bài viết khác