Hoạt động nghiên cứu khoa học cấp bộ môn

Chiều 28/12/2021 Bộ môn Kế toán thuộc khoa Kế toán- Kiểm toán, đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cấp bộ môn với chủ đề “ Cập nhật chính sách và pháp luật thuế nhằm phục vụ cho việc giảng dạy học phần Kế toán thuế”.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật

Kết thúc buổi sinh hoạt học thuật, bộ môn đã thống nhất cập nhật những sửa đổi, bổ sung về chính sách và pháp luật thuế trong các Nghị định và Thông tư mới được ban hành và có hiệu lực, nhằm đưa vào nội dung giảng dạy học phần Kế toán thuế theo đúng quy định hiện hành. Cụ thể:

Thứ nhất, cập nhật những điểm mới về tính thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 “Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế” do Chính phủ ban hành hiệu lực từ ngày 05/12/2020 và Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 “Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP” hiệu lực từ ngày 01/01/2022 so với quy định trước đây.

Thứ hai, cập nhật những quy định về ghi nhận một số khoản thu, chi khi xác định các khoản thuế phải nộp phù hợp với từng thời điểm và thời kỳ do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến các Doanh nghiệp: Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021; Công văn CV4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021…

Thứ ba, cập nhật quy định mới về chứng từ, hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ “Quy định về hóa đơn, chứng từ (hóa đơn điện tử)” và Thông tư hướng dẫn số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hiệu lực thi hành từ 01/7/2022.

Thứ tư, cập nhật quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn” hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

Thứ năm, cập nhật những quy định mới và bổ sung về chính sách thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh theo Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của BTC “Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh” hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021 và Thông tư 100/2021 ngày 15/11/2021 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 40/2021 hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Tin bài: Phạm Nguyệt Thương


Bài viết khác