Giảng viên NAUE tham gia tọa đàm "Triển khai chiến lược Kế toán - Kiểm toán đến 2030"

           Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2022, câu lạc bộ khối đào tạo kế toán tài chính kết hợp với câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc tổ chức tọa đàm "Triển khai chiến lược Kế toán - Kiểm toán đến 2030" theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tuyến. Toàn bộ giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học kinh tế Nghệ An đã tham gia tọa đàm trực tuyến.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

         

          Tọa đàm tập trung thảo luận về Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030, cụ thể ngày 23 tháng 05 năm 2022, Chính phủ ban hành Quyết định số 633/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2030. Chiến lược thể hiện quan điểm của Chính phủ đối với Kế toán - kiểm toán. Coi đây là công cụ quản lý kinh tế quan trọng có chức năng tạo lập hệ thống thông tin về kinh tế - tài chính - ngân sách đáp ứng yêu cầu cho công tác điều hành và quyết định kinh tế của Nhà nước cũng như của mỗi đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, cần hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán - kiểm toán theo hướng công khai, minh bạch, phản ánh trung thực, đầy đủ các thông tin, số liệu kinh tế - tài chính trong nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, mục tiêu tổng quát của chiến lược là hoàn thiện hệ thống quy định về kế toán - kiểm toán bảo đảm chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ hệ thống chuẩn mực kế toán - kiểm toán theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam; nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ và nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán ngang tầm với các nước trong khu vực. Qua đó nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin kinh tế - tài chính - ngân sách ngày càng công khai, minh bạch, phản ánh trung thực các thông tin, số liệu kinh tế - tài chính trong nền kinh tế quốc dân, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành và ra quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức khác; tăng cường hội nhập quốc tế, hợp tác với các tổ chức quốc tế về kế toán - kiểm toán, tạo lập mối liên hệ chặt chẽ, thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, trên thế giới.

          Chiến lược phấn đấu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán; phát triển thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán; xác định đối tượng được kiểm toán thiết thực hiệu quả, đến năm 2025 bảo đảm 100% doanh nghiệp, đơn vị có quy mô lớn được kiểm toán báo cáo tài chính, không phân biệt loại hình hoạt động, hình thức sở hữu; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong việc xây dựng khung khổ pháp lý và tổ chức triển khai thực hiện tại các đơn vị; xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến kế toán - kiểm toán phục vụ hoạt động của các đơn vị và hoạt động quản lý, giám sát kế toán - kiểm toán…

          Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Ban hành và hoàn thiện hệ thông quy phạm pháp luật, các quy chuẩn về kế toán – kiểm toán phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán; tập trrung phát triển nguồn nhân lực về kế toán – kiểm toán; tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế…  Đồng thời, có các kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chiến lược trong từng giai đoạn cụ thể.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm

 

 

 

 

 

 

Tin bài: Nguyễn Thị Hoa


Bài viết khác