Danh sách HSSV có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc được nhà trường khen thưởng

Kèm theo Quyết định số: 11/ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ
1 Cao Thị Linh Kế toán K9-01  
2 Nguyễn Thị Thu Hiền Kế toán K8-02  
3 Hoàng Thị Sơn Kế toán K8-03  
4 Võ Thị Phương Kế toán K8-04  
5 Nguyễn Thị Thu Trang Kế toán K8-11  
6 Nguyễn Thị An Kế toán K8-14  
7 Nguyễn Thị Dung Kế toán K8-15  
8 Nguyễn Thị Phương QTKD K8-01  

Bài viết khác