Danh sách SV các lớp ĐHLT Khóa 3 (2016-2018) có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc được nhà trường khen thưởng

Kèm theo Quyết định số: 1244/QĐ-ĐHKTNA ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ
1 Dương Thị Liên Hoa Kế toán K3.SR  
2 Phạm Thị Thương Kế toán K3-04  
3 Nguyễn Thị Thủy Kế toán K3-04  
4 Nguyễn Thị Lan Anh Kế toán K3-TH  
5 Phan Thị Hồng  Cẩm Kế toán K3-TH  
6 Nguyễn Thị Thúy Duyên Kế toán K3-TH  
7 Nguyễn Thị Hương Kế toán K3-TH  
8 Lê Thị  Huyền Kế toán K3-TH  
9 Nguyễn Thị Cẩm Kế toán K3-TH  
10 Hoàng Tiến Hạnh Quản lý đất đai K3-02  
11 Lâm Ngọc Hùng Quản lý đất đai K3-02  
12 Vũ Thị  Long Quản lý đất đai K3-02  
13 Phan Thị Nga Quản lý đất đai K3-02  
14 Nguyễn Văn  Tiến Quản lý đất đai K3-02  

Bài viết khác