Chương trình hành động của BCH đảng bộ tỉnh Nghệ An về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị Quyết 26/BCT.

Chương trình hành động của BCH đảng bộ tỉnh Nghệ An về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị Quyết 26/BCT đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

Chương trình hành động của BCH đảng bộ tỉnh Nghệ An về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị Quyết 26/BCT đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

Chi tiết xem tại đây:


Bài viết khác