Thông báo kết quả chấm phúc khảo HK2 Năm học 2014-2015

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG THANH TRA - KT - QLCL Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 31/TB - TT                                Vinh, ngày 27 tháng 08 năm 2015
               
THÔNG BÁO
(Kết quả chấm phúc khảo thi hoc kỳ II -  Năm học 2014-2015)
               
               
Họ và tên Lớp Môn Tổ Điểm Điểm  Nguyên nhân GVchấm lần 1
Bộ môn PK
Nguyễn Viết Thành K8 - 10 Toán kinh tế KH - Tự Nhiên 3 3 Không thay đổi  
Võ Thị Hạnh K1-04 Kinh tế vi mô Quản trị 6 6 Không thay đổi  
Phạm Đức Duẩn K1- 01 Phân tích tài chính Tài chính 4 4 Không thay đổi  
Phan Thị Mai K1- 02 Kinh tế phát triển Quản trị 6 7 Do giáo viên cộng nhầm điểm C Linh+ C Tâm
Nguyễn Đức Hiếu Ktế K1- 01 Kinh tế phát triển Quản trị 0 5 Do giáo viên vào nhầm điểm  C Linh+ C Tâm
Nguyễn Thị Thúy Hằng Ktế K1- 04 Kinh tế phát triển Quản trị 5 0 trên tờ kết điểm
Thái Thị Huế ĐĐ K9 QH đô thị và DCNT Đất đai 6 6 Không thay đổi  
               
               
               
               

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG P. THANH TRA  - KT- QLCL NGƯỜI LẬP BIỂU
               
               
               
Nguyễn Thị Mai Anh   Chu Thị Hải     Hoàng Thị Diệu Linh

Bài viết khác