Thông báo về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần Đợt 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

PHÒNG THANH TRA – KT - QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 HK1 Đợt 2 Năm học 2019-2020)

TT

Họ và tên

Lớp

SBD

Môn

Tổ bộ môn

Điểm

Điểm PK

Ghi chú

1

Lê Nguyễn Thùy Linh

ĐH KT K5.02

37

Kế toán TC1

Kế toán

7.7

7.7

Không thay đổi

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Mai Anh

TP. THANH TRA - KT - QLCL

(Đã ký)

 

Đinh Thị Thu Hương

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hằng Sa

 

Bài viết khác