Thời khóa biểu Tín chỉ ĐH khóa 5 ( Từ ngày 17 / 08 / 2020 đến ngày 03 / 01 / 2021 )

Thời khóa biểu Tín chỉ ĐH khóa 5 ( Từ ngày 17 / 08 / 2020 đến ngày 03 / 01 / 2021 )


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 Tín chỉ khoá 5 HKI-20-21 15.3311 Tải file

Bài viết khác