Lịch học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa - Sinh viên Khóa 7

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN –SINH VIÊN ĐẦU KHÓA

Dành cho sinh viên Khóa 7

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN –SINH VIÊN ĐẦU KHÓA

(Dành cho sinh viên Khóa 7)

1. Thời gian. Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020 (Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30)

2. Địa điểm: Hội trường Lớn, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Thời gian Nội dung Giảng viên

Sáng thứ 2

21/9/2020

- Tổng quan về trường Đại học Kinh tế Nghệ An - Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho sinh viên Nhà trường.

Thầy Trương Quang Ngân

Phó Hiệu trưởng

Sáng thứ 3

22/9/2020

- Quy chế đào tạo đại học

- Hướng dẫn sinh viên xem lịch học, xem kết quả học tập, đăng ký tín chỉ trên trang web của Trường.

Thầy Nguyễn Văn Toàn 

Phó Phòng QLĐT - KH

Sáng thứ 4

23/9/2020

- Một số kỹ năng cơ bản của sinh viên

- Thực hiện văn hóa ứng xử trong Nhà trường.

Thầy Trương Quang Ngân

Phó Hiệu trưởng

Sáng thứ 5

24/9/2020

- Hoạt động Đoàn, Hội và phong trào sinh viên ở trường ĐH Kinh tế Nghệ An.

- Phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Thanh niên 2020.

- Mục đích, ý nghĩa của phong trào Thanh niên tình nguyện.

Thầy Dương Tiến Dũng

Bí thư Đoàn Trường

Sáng thứ 6

25/9/2020

- Quy chế về công tác sinh viên và chế độ chính sách đối với sinh viên.

- Giới thiệu luật an ninh mạng, Luật An toàn giao thông

- Hướng dẫn SV viết bài thu hoạch

Thầy Nguyễn Quốc Sơn

Trưởng phòng CTSV

Yêu cầu: - Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ, giữ gìn kỷ luật chung

                - Mang theo giấy, bút và cuốn Cẩm nang sinh viên 2020

Nơi nhận:

- Các đ/c trong BGH (để chỉ đạo);    

-Các phòng, khoa liên quan; 

- ĐTN;

- Lưu CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Quang Ngân


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 Lịch học tuần sinh hoạt công dân SV 2020-2021 17.2207 Tải file

Bài viết khác