Quy định công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo cấp bằng đại học thứ 2, hình thức đào tạo VLVH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1133 /QĐ-ĐHKTNA  ngày 02  tháng 12  năm 2019     của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)


Bài viết khác