Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính

         Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên các trường đại học, cao đẳng luôn được các quốc gia trên thế giới quan tâm, chú trọng, coi đây là nguồn nhân lực “đặt nền móng” cho việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng cho quá trình hội nhập quốc tế. Vì thế nên việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong các trường Đại học hiện nay được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong công cuộc cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính nói riêng trong các trường Đại học hiện nay.

 


Bài viết khác