Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

    Để thích ứng với bối cảnh đại dịch Covid 19, trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã triển khai hình thức dạy học trực tuyến từ tháng 03/2020 cho đến nay. Hội thảo “Nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An”giúp các nhà quản lý giáo dục, các giảng viên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm đã vận dụng có hiệu quả trong thực tế, những khó khăn vấp phải. Trên cơ sở đó, Hội thảo giúp nhà trường xây dựng lộ trình và chương trình, kế hoạch hành động hợp lý cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động quản lý đào tạo và giảng dạy.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN”

 

TT

Thời gian

Nội dung

Ngƣời phụ trách

 

1

 

13h45-13h55

Ổn định tổ chức, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

ThS. Phan Thị Thanh Bình

 

2

 

13h50-14h00

Giới thiệu Đoàn chủ trì Hội thảo, Thư ký hội thảo

 

ThS. Phan Thị Thanh Bình

 

3

 

14h00-14h15

 

Phát biểu đề dẫn hội thảo

 

ThS. Bùi Đình Thắng

 

4

 

14h15-15h45

 

Các báo cáo tham luận

 

Các diễn giả

 

5

 

15h45-16h15

 

Thảo luận

 

Chủ trì hội thảo

 

6

 

16h15-16h30

 

Tổng kết hội thảo

 

TS. Trương Quang Ngân

 

DANH SÁCH  BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Thị Tùng

Trưởng Phòng

Trưởng ban

2

ThS. Nguyễn Văn Toàn

Phó Trưởng Phòng

Phó ban

3

ThS. Bùi Đình Thắng

Trưởng Khoa

Phó ban

4

ThS. Phạm Đức Giáp

Trưởng Khoa

Ban viên

5

TS. Nguyễn Công Trường

Trưởng Khoa

Ban viên

6

TS. Trần Thị Bình

Trưởng Khoa

Ban viên

7

TS. Hồ Thị Hiền

Trưởng Khoa

Ban viên

8

ThS. Đinh Thị Thu Hương

Trưởng phòng

Ban viên

9

ThS. Phan Thị Thanh Bình

Phó Trưởng Khoa

Ban viên

10

ThS. Lê Viết Vinh

Phó Trưởng Khoa

Ban viên

11

ThS. Trần Thị Hà Lan

Giảng viên

Ban viên

12

ThS. Nguỵ Vân Thuỳ

Giảng viên

Ban viên

13

ThS. Lê Thị Thành Vinh

Giảng viên

Thư ký

 

DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP  HỘI THẢO

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

ThS. Bùi Đình Thắng

Trưởng Khoa Cơ sở

Trưởng ban

2

ThS. Nguyễn Văn Toàn

Phó Trưởng P. QLĐT &HTQT

Phó ban

3

ThS. Phan Thị Thanh Bình

Phó Trưởng Khoa Cơ sở

Phó ban

4

ThS. Phạm Đức Giáp

Trưởng Khoa KTPT

Ban viên

5

TS. Nguyễn Công Trường

Trưởng Khoa NLN

Ban viên

6

TS. Trần Thị Bình

Trưởng Khoa LLCT

Ban viên

7

TS. Hồ Thị Hiền

Trưởng Khoa KT-QTKD

Ban viên

8

ThS. Đinh Thị Thu Hương

Trưởng Phòng TT-KT-QLCL

Ban viên

9

ThS. Lê Thị Thành Vinh

Giảng viên Khoa Cơ sở

Thư ký

 

MỤC LỤC

 

TT

Tên bài viết

Số trang

 

1

QUẢN LÝ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG TRONGDẠY HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ThS. Đinh Thị Thu Hương, ThS. Ngô Hà Châu Loan

Phòng Thanh tra- Khảo thí & QLCL- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

1

 

2

QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ThS. Phạm Thị Mai Hương

Khoa TCNH- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

6

 

 

3

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN HIỆN NAY

ThS. Nguyễn Mạnh Hưng

Khoa Lý luận Chính trị- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

 

12

 

4

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ThS. Phạm Nguyệt Thương

Khoa Kế toán Phân tích- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

18

 

5

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ GIẢNG DẠY MICROSOFT TEAMS TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ThS. Nguyễn Xuân Mạnh – ThS.Nguyễn Thị Minh

Phòng QLĐT – KH và HTQT – Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

22

 

 

6

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

TS. Hồ Thị Hiền- ThS. Trần Thị Thanh Hường

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

 

28

 

7

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TRONG THỜI KỲ ẢNH HƢỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID 19

ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

 

32

 

 

8

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊNTRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ThS. Trần Hà Lan

Khoa Cơ sở- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

 

38

 

9

VÀI SUY NGHĨ VỀ DẠY TRỰC TUYẾN CÁC HỌC PHẦNLÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG MÙA DỊCH COVID-19

ThS. Nguyễn Khánh Ly

Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

44

 

 

 

10

SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC CÔNG CỤ ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ

ThS. Lê Thị Thành Vinh

Khoa Cơ sở - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

49

 

11

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN CHO BỘ MÔN TIẾNG ANH

ThS. Ngụy Vân Thùy

Khoa Cơ sở - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

55

 

12

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ

ThS. Nguyễn Thị Hà

Khoa Cơ Sở- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

60

 

 

13

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TIN HỌC ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC PHẦN PHÁP LUẬT KINH TẾTẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ThS. Dương Thị Hải Yến

Khoa Cơ sở- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

 

65

 

14

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ “TƢƠNG TÁC – GẮN KẾT – CHẤT LƢỢNG – THƢƠNG HIỆU” CHO LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

ThS. Trần Thị Diên

Khoa Cơ sở- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

74

 

15

THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN CỦA NGÀNH TH Y GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa Nông Lâm Ngư- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

80

 

 

16

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID- 19

ThS. Ngô Đăng Vinh

Khoa Cơ sở- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

 

86

 

17

SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUIZIZZ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN BỘ MÔN TIẾNG ANH

ThS. Nguyễn Thị Hoài Ly

Khoa Cơ sở- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

89

LINK: KYYEUHOITHAO.pdf


Bài viết khác