Mở rộng dịch vụ công trực tuyến

Mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Nghệ An. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, Chính phủ cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ công trực tuyến đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến...

Nguồn: Phạm Thị Mai Hương

Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An


Bài viết khác