Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức sinh hoạt thường kỳ, kỳ họp tháng 11/2021theo Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

CHI BỘ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ THÁNG 11/2021 THEO QUY ĐỊNH SỐ 08-QĐ/TU NGÀY 15/09/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

 

            Căn cứ Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;  thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường về nâng cao chất lượng sinh hoạt các Chi bộ, đồng thời từ việc tham dự buổi sinh hoạt Chi bộ thường kì mẫu của Chi bộ Khoa Cơ sở ngày 01/11/2021, theo đó ngày 04/10/2021 Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ, kỳ họp tháng 11/2021theo Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Thành phần tham dự gồm có các đồng chí trong Chi ủy và các Đảng viên trong Chi bộ. Chủ trì cuộc họp là đồng chí Phạm Thị Mai Hương - Bí thư Chi bộ, tham gia điều hành cuộc họp là đồng chí Hoàng Thị Huyền - Phó BT Chi bộ; Thư kí ghi chép lại cuộc họp là đồng chí Lê Thùy Dung - Chi ủy viên.

Description: E:\Quan Trong\DU PHONG 2\CM - ĐẢNG - CĐ\ĐẢNG\Sinh hoạt CB thường kì theo hình thức mới (NQ 08. Tỉnh ủy NA)\Tháng 11.2021\3Họp CB TCNH 04.11.2021.jpg

Chi ủy và các Đảng viên trong Chi bộ Tài chính - Ngân hàng

tham gia sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2021

Tại kỳ sinh hoạt, quy trình các bước được tuân thủ theo đúng quy định. Chi bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung sinh hoạt và các thông tin được cập nhật kịp thời như: tình hình đảng viên; tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh; các văn bản, chỉ thị, nghị quyết cấp trên; … phổ biến kịp thời đến từng đảng viên trong Chi bộ.

Description: E:\Quan Trong\DU PHONG 2\CM - ĐẢNG - CĐ\ĐẢNG\Sinh hoạt CB thường kì theo hình thức mới (NQ 08. Tỉnh ủy NA)\Tháng 11.2021\Họp CB TCNH 04.11.2021.jpg

 Thư kí cuộc họp - đồng chí Lê Thùy Dung -  ghi chép lại toàn bộ cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, các nội dung đánh giá về tình hình tư tưởng đảng viên, đánh giá về tình hình giữ mối liên hệ giữa đảng viên với Chi bộ nơi cư trú; đánh giá về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Chi bộ trong tháng 10/2021. Tại phần đánh giá này, đồng chí Bí thư đã tích cực biểu dương các đồng chí trong chi bộ và GV trong Khoa là đồng chí Thùy Dung, Hoàng Huyền và cô Tú Oanh đã hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao; đồng thời thẳng thắn phê bình 01 số đồng chí thực hiện chậm tiến độ các kế hoạch được giao và tinh thần trách nhiệm làm việc chưa tập trung.

Tiếp theo, Chi bộ đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Một trong các nội dung hết sức quan trọng của cuộc họp đó là Chi bộ đã đề ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Chi bộ và các ĐV, đồng thời phân công phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ đó trong tháng 12/2021.  Một số nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đoàn thể trọng tâm được Chi bộ đề ra như:

- Thực hiện đánh giá, xếp loại ĐV, CB năm 2021 theo hướng dẫn của cấp trên;

- Thực hiện kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ, ĐV năm 2021 theo hướng dẫn cấp trên;

- Tham gia học tập chuyên đề 05 về “HN học tập và làm theo gương HCM về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

- Chỉ đạo tiếp tục tăng cường và tích cực hơn nữa về tuyển sinh theo như kế hoạch đề ra và theo chỉ đạo của Nhà trường.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện ra đề thi các HP các khóa học kì 2 năm học 2020-2021 và đợt 1, HK1 năm học 2021-2022 theo QĐ 830 về dạy học, đánh giá dạy học trực tuyến và theo TB 832 về Triển khai thực hiện thi HP trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19;

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện chỉnh sửa CTĐT, CĐR và ĐCCT HP các ngành Kế toán, QTKD theo chỉ đạo của NT;

- Chỉ đạo tham gia HTKH cấp Trường, viết bài cho HT theo chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến tại Trường ĐHKTNA”;

- Chỉ đạo phối hợp cùng Khoa Kinh tế - QTKD thực hiện chương trình HTKH dạng gameshow “Bản lĩnh Nhà đầu tư”;

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện biên soạn ĐCCT HP ngành TCNH;

- Chỉ đạo thực hiện các công việc trong kế hoạch hoạt động năm học: sinh hoạt học thuật, tổ chức HTKH, viết bài đăng tạp chí, biên soạn ĐCCT, viết bài đăng web, ...;  

- Tiếp tục tham gia công tác TĐG Trường theo các nhóm;

- Chỉ đạo CVHT và trợ lý SV theo dõi tình hình học tập của SV lớp chuyên ngành, nắm bắt tâm tư, tưởng của SV trong điều kiện học tập trực tuyến, kịp thời động viên, khuyến khích SV tích cực học tập.

- Thực hiện công tác Đoàn thể theo Kế hoạch của Công đoàn Trường, Công đoàn Khoa; Đoàn Trường; Chi đoàn Khoa.

Tiếp theo, đến phần thảo luận cả 2 nội dung đánh giá kết quả thực hiện tháng 10/2021 và nhiệm vụ 11/2021, đã có 06 lượt ý kiến phát biểu thảo luận cuộc họp.

Ở phần Kết luận, đ/c Bí thư chi bộ đã tổng hợp các ý kiến phát biểu, tiếp thu bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt Chi bộ; tiến hành thông qua Kết luận và lấy ý kiến biểu quyết của các ĐV trong chi bộ. Kết quả 08/08 (100%) ĐV đều nhất trí cao Kết luận của cuộc họp.

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 11/2021 là kỳ sinh hoạt đầu tiên Chi bộ thực hiện tự chấm điểm theo các tiêu chí được quy định trong Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Số điểm Chi bộ đánh giá kết quả loại tốt (95,5 điểm). Việc chấm điểm đảm bảo dân chủ, khách quan, chính xác, được Chi bộ biểu quyết thông qua. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên hàng năm.

Kỳ họp Chi bộ thường kỳ tháng 11/2021của Chi bộ Khoa TCNH là kỳ họp lần đầu tiên thực hiện theo Quy định 08-QĐ/TU được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ một cách thiết thực, hiểu quả nhất. Đây sẽ là căn cứ để Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tin bài:  Phạm Thị Mai Hương (Bí thư Chi bộ TCNH)

Tin ảnh: Nguyễn Anh Tuấn (Đảng viên Chi bộ)


Bài viết khác