CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào chương trình hành động của Đảng bộ trường ĐH Kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Căn cứ vào Kế hoạch số 558-KH/Đ.U ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Đảng uỷ Trường ĐH Kinh tế Nghệ An về Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Khoa chuyên môn Tài chính - Ngân hàng. Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Khoa Tài chính - Ngân hàng đăng ký các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo bản Đăng kí của Chi bộ và đã nộp lên Đảng ủy làm căn cứ theo dõi và kiểm tra. Các nội dung đăng kí đã được toàn thể Chi ủy và các Đảng viên trong Chi bộ thống nhất cao trong cuộc họp định kỳ tháng 01/2019 của Chi bộ, và được thể hiện cụ thể dưới bản đăng kí sau.

/Images/userfiles/16/files/B%C3%A0i%20%C4%91%C4%83ng%20th%E1%BB%A9%20nh%E1%BA%A5t%20-%20%C4%90%C4%82NG%20K%C3%9D%20H%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%ADp%20v%C3%A0%20l%C3%A0m%20theo%20HCM%202019%20-%20Khoa%20TC-%20NH.pdf

Tin bài: Phạm Thị Mai Hương


Bài viết khác