CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG SƠ KẾT 06 THÁNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 558-KH/ĐU VÀ CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ NĂM 2019

Thực hiện Thông báo Nghị quyết thường kỳ số 631- NQ/ĐU ngày 05 tháng 06 năm 2019 về Báo cáo sơ kết 06 tháng thực hiện Kế hoạch số 558-KH/ĐU ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Đảng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chi ủy Khoa Tài chính - Ngân hàng báo cáo kết quả tổ chức thực hiện như sau.

/Images/userfiles/16/files/B%C3%A0i%20%C4%91%C4%83ng%20th%E1%BB%A9%204%20-%20B%C3%81O%20C%C3%81O%20S%C6%A0%20K%E1%BA%BET%206%20TH%C3%81NG%20TH%E1%BB%B0C%20HI%E1%BB%86N%20H%E1%BB%8CC%20T%E1%BA%ACP%20T%C6%AF%20T%C6%AF%E1%BB%9ENG%20HCM%20(TCNH)%20-%20%C4%90%C4%83ng%20%20WEB.pdf

Tin bài: Phạm Thị Mai Hương


Bài viết khác