Tham gia cuộc thi Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn do chiến tranh để lại Việt Nam

Thực hiện Công văn số 21-CV/ThU về Tham gia Cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam" của Thành ủy Vinh ngày 16 tháng 4 năm 2021. Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã phát động phong trào và triển khai cuộc thi đến các Chi bộ. Theo đó, đồng chí Bí thư Chi bộ Tài chính - Ngân hàng đã quán triệt về tinh thần và văn bản hướng dẫn của Đảng ủy và cấp trên, yêu cầu các Đảng viên, giảng viên, sinh viên trong Chi bộ tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Thời gian dự thi từ 12h ngày 04/4/2021 đến 12h ngày 04/5/2021.  


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 Chi tiết tại file đính kèm 2936.3711 Xem nội dung file

Bài viết khác