Công văn về việc lấy ý kiến quần chúng được xét làm hồ sơ kết nạp Đảng

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  lấy ý kiến quần chúng được xét làm hồ sơ kết nạp Đảng, cụ thể như sau:


Bài viết khác