Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2021. Phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 1 năm 2022

Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2021. Phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 1 năm 2022. Cụ thể như sau:


Bài viết khác