Bộ môn tư tưởng Hồ Chí minh và Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Họ và tên: Nguyễn Khánh Ly

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên, Trưởng bộ môn

Địa chỉ: Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0917.755.629

Email: nkly.ktkt252@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Nam Hưng

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Hà Huy Tập – Tp Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0989.555.834

Email: namhungdhktna@gmail.com

Họ và tên: Hồ Thị Bích Ngọc

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Hà Huy Tập, Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0917.893.737

Email: hobichngoc.ct@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hoài

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An

Điện thoại: 0973.993.714

Email: hoai29ktkt.na@gmail.com

 


Bài viết khác