Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy triết học Mác - Lênin

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

TS. Trần Thị Bình

P. Trưởng khoa Lý luận chính trị

1. Yêu cầu của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn triết học ( học phần Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin- phần I)

- Giảng  viên phải có kiến thức sâu, rộng, vững chuyên môn và phải có phương pháp đúng mới hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi giảng về "tư tưởng" đã khó, giảng về môn triết mà vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh càng khó khăn hơn, vì tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ nguồn gốc tư tưởng văn hóa đa dạng, phong phú mà người được trải qua thực tiễn. Chẳng hạn khi giảng viên đưa ra một dẫn chứng thì phải hiểu rõ nguồn gốc, bản chất của vấn đề thực tiễn mà Hồ Chí Minh đã nếm trải, tổ chức, chỉ đạo cải tạo thưc tiễn; hiểu bối cảnh lịch sử của những câu nói ( nói lúc nào? ở đâu ? mục đích ?) và các hoạt động, bài viết của Người. Đặc biệt phải nắm vững kiến thức cơ bản về thân thế và sự nghiệp của Người thì giảng viên mới chủ động, linh hoạt trong liên hệ.

- Khi vận dụng vào giảng dạy tránh kiểu tuyên truyền, hình thức, phải vận dụng phù hợp từng nội dung với tinh thần thắp sáng niềm tin cho sinh viên, củng cố trong sinh viên lòng tin và ngưỡng mộ sự nhân ái , nhảy cảm, ý chí, tinh thần, tài năng, linh hoạt của Hồ Chí Minh trong đối nhân xử thế, trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam ở từng giai đoạn lịch sử.

2.  Khái niệm và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và lập nên nhiều kỳ tích. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng kết hai mươi năm đổi mới, Đại hội X tiếp tục khẳng định vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh: "Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh".

 • Vậy tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Văn kiện Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam (1991) đã nêu lên những nội dung cơ bản nhất về khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. "Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, và trong thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc".
 • Nhằm khái quát khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001) đã cụ thể hoá: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại...

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta".

 • Tinh thần nội dung nói trên của Đại hội IX của Đảng là định hướng để giới nghiên cứu khoa học cùng trao đổi, nhằm đi tới có một khái niệm chung về tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:

"Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời Các nhà nghiên cứu cũng xác định rõ: tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống toàn diện, bao gồm một số nội dung chủ yếu như:

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc;
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam;
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc;
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự;
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân;
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;
 • Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh;
 • Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh;
 • Tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh...

• Tùy từng đối tượng, từng lĩnh vực, các nhà khoa học có thể nghiên cứu, khái quát và bổ sung các nội dung phù hợp với yêu cầu của mình vào hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng thành một hệ thống hoàn chỉnh, khoa học...

3.  Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung rất phong phú, đa lĩnh vực và là hệ thống mở. Các ngành, các giới, các đối tượng có thể lựa chọn, bổ sung những chuyên đề có nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình. Trong quá trình giảng dạy học phần những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin( phần I), dưới góc nhìn chủ quan, tác giả đã vận dụng một số quan điểm, tư tưởng HCM để giảng những nội dung của học phần triết học như sau:

3.1. Ngay trong chương mở đầu, ở nội dung 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận cấu thành. Khi giới thiệu về tiểu sử  của C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin đồng thời giới thiệu về HCM ( thông qua phát vấn sinh viên, đặc biệt nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt gặp và vận dụng, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin và cách mạng Việt Nam như thế nào và cung cấp cho sinh viên một số tư liệu vắn tắt về Người ).

3.2. Chương I. Chủ nghĩa duy vật biện chứng. Mục 3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Ở mục b.Vai trò của ý thức đối với vật chất. Sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất diễn ra theo hai hướng: tích cực hoặc tiêu cực. Nếu con người có nhận thức đúng, có tri thức khoa học, có tình cảm cách mạng, có nghị lực, có ý chí thì hành động của con người phù hợp với các quy luật khách quan, con người có năng lực vượt qua những thử thách  trong quá trình thực hiện mục đích của mình.

Giảng viên phát vấn, gợi ý về câu chuyện những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước của anh Lê và Bác Hồ ( lúc đó có tên gọi là Văn Ba ). Bác nói với anh Lê: “Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, ví như khi đau ốm… Anh muốn đi với tôi không?”

Anh Lê đáp lại “Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?”

“Đây, tiền đây” - Anh bạn của tôi vừa nói vừa giơ hai bàn tay - “Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Thế thì anh cùng đi với tôi chứ?”

Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, với tên mới là Văn Ba đã rời Sài Gòn lên con tàu đô đốc Latútsơ Tơrêvin với một hoài bão lớn, nung nấu một quyết tâm cháy bỏng đó là giành " tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn , những điều tôi hiểu". Với công việc Phụ bếp trên tàu, mỗi ngày Bác phải làm việc từ bốn giờ  sáng, quét dọn sạch sẽ nhà bếp lớn trên tàu, tối đốt lửa trong các lò. Sau đó đi khuân than, rồi xuống hầm lấy rau, thịt cá, nước đá v.v. Công việc khá nặng nhọc vì dưới bếp rất nóng và  trong hầm rất rét. Nhất là khi vừa phải vác một bao nặng vừa leo lên những bậc thang trong khi tàu tròng trành.

Xong công việc ấy, phải dọn cho bọn chủ bếp Pháp ăn. Sau đấy, nhặt rau, rửa chảo nồi và đun lò lại. Công việc kéo dài suốt ngày. Thông qua câu chuyện này để sinh viên khâm phục, ngưỡng mộ ý chí của Bác Hồ, từ đó tác động đến ý chí của sinh viên trong quá trình vượt khó khăn.

3.3. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. Đối với nguyên lý về sự phát triển. Ở phần  ý nghĩa phương pháp luận:

Quan điểm phát triển đòi hỏi phải khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến, đối lập với sự phát triển.

Theo quan điểm phát triển, để nhận thức và giải quyết bất cứ vấn đề gì trong thực tiễn, một mặt, cần phải đặt sự vật, hiện tượng theo khuynh hướng đi lên của nó; mặt khác, con đường của sự vận phát triển lại là một quá trình biện chứng bao hàm tính thuận nghịch, đầy mâu thuẫn, vì vậy, đòi hỏi phải nhận thức được tính quanh co, phức tạp của sự vật, hiện tượng trong quá trình phát triển của nó, tức là cần phải có quan điểm lịch sử - cụ thể trong nhận thức và giải quyết các vấn đề của thực tiễn, phù hợp với tính chất phong phú, đa dạng, phức tạp của nó.

Phần này giảng viên đề cập đến việc Hồ Chí Minh: Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông, chính là xem xét chủ nghĩa Mác trên nguyên tắc "lịch sử - cụ thể", hoàn toàn không phải là "xét lại chủ nghĩa Mác". Tiếp tục cái nhìn "lịch sử - cụ thể", Hồ Chí Minh dự báo: Mai đây khi chủ nghĩa tư bản Phương Tây làm đổi thay Phương Đông thì đấu tranh giai cấp có trở nên quyết liệt không? Đại thể là có, nếu xét gương của Nhật Bản.

Về giai cấp, theo Hồ Chí Minh cấu trúc giai cấp ở Phương Đông cũng khác Phương Tây; do khác nhau về cấu trúc kinh tế nên cũng khác nhau về đấu tranh giai cấp. Đề cập vấn đề này, Hồ Chí Minh viết: Ấn Độ hay Trung Quốc về mặt cấu trúc kinh tế không giống các xã hội Phương Tây thời trung cổ, cũng như thời cận đại và đấu tranh giai cấp ở đó không quyết liệt như ở đây. Còn đối với người An Nam, tình hình cũng tương tự. Người lao động khi đó chưa giác ngộ giai cấp, "nhẫn nhục và vô tổ chức"; địa chủ thì nhỏ bé, tư sản thì bị chèn ép; công nhân thì không có công đoàn... Cuộc đấu tranh giai cấp cụ thể ở Việt Nam là "giảm thiểu" và không giống ở phương Tây.

Tầm nhìn “lịch sử - cụ thể” như vậy chính là khởi nguyên của những tư tưởng đúng đắn để xây dựng con đường cho cách mạng Việt Nam, xây dựng mỗi quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, giữa cách mạng dân tộc và cách mạng chủ nghĩa xã hội.

Trước tiên, hãy đặt câu hỏi: chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là giai đoạn phát triển cao của xã hội loài người; vậy Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu thì chủ nghĩa cộng sản có thâm nhập vào và trở thành hiện thực được không?

3.4. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.

. Ở nội dung nhân tố tạo thành mâu thuẫn là mặt đối lập. Khái niệm mặt đối lập dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những khuynh hướng vận động trái ngược nhau nhưng đồng thời lại là điều kiện,tiền đề tồn tại của nhau.  Giảng viên liên hệ. Truyền thống yêu thương, đùm bọc, “Lá lành đùm lá rách”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng” dẫn đến tư tưởng đoàn kết: Đồng lòng, đồng sức, đồng tâm.

Đoàn kết là tư tưởng lớn của dân tộc và cũng là quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Một đất nước có nhiều dân tộc, nhiều giai cấp, nhiều tôn giáo, nhiều thành phần... tất nhiên có “khác biệt”, có “đối lập” dẫn đến “đấu tranh”. Nhưng đấu tranh và đoàn kết là “thống nhất biện chứng”. Đoàn kết trong “đấu tranh” và “đấu tranh” trong “thống nhất”, đấu tranh trong nội bộ nhân dân khác với đấu tranh chống kẻ thù xâm lược.

3.5. Quy luật phủ định của phủ định, với nội dung

3.5.1. Phủ định biện chứng có tính kế thừa: kế thừa những nhân tố hợp quy luật và loại bỏ nhân tố trái quy luật. Phủ định biện chứng không phải là sự phủ định sạch trơn cái cũ, mà trái lại trên cơ sở những hạt nhân hợp lý của cái cũ để phát triển thành cái mới, tạo nên tính liên tục của sự phát triển. Phần này giảng viên liên hệ đối với Người không chỉ là  tiếp nhận cái lịch sử mà phải biết phê phán, phủ định - kế thừa và ứng dụng cho mục tiêu cách mạng, cụ thể phải làm gì với các hệ tư tưởng đó?

Trước tiên, Người làm một sự so sánh thú vị: Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo của chúa Giêsu có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của nó phù hợp với điều kiện nước ta. Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng phải đã có những tư tưởng chung đó sao? Họ đều muốn mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội...

Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ họp  lại một chỗ, tôi tin rằng nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm học trò nhỏ của các vị ấy.

Như vậy là, cho dù các thời đại khác nhau, cách nhau hàng nghìn năm, xa nhau hàng vạn dặm, vẫn có những con người với những ý tưởng giống nhau là mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại.

Hồ Chí Minh đã thấy được cái tốt đẹp mang tính phổ biến ấy, khai thác và sử dụng cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, nhưng từng hệ tư tưỏng thì đúng, sai, hay, dở thế nào, cần phải xem xét cụ thể.

Thứ nhất, xem xét lại vai trò lịch sử của tư tưởng Khổng giáo và thấy rằng nó hoàn hảo lúc bấy giờ, nhưng đến khi cách mạng tư sản đã nổ ra thì không phải tất cả đểu còn đúng. Hồ Chí Minh viết: Cách đây hai mươi thế kỷ chưa có chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc và các dân tộc chưa bị áp bức như chúng ta ngày nay, cho nên bộ óc Khổng Tử không bao giờ bị khuấy động vì các học thuyết cách mạng. Đạo đức của ông hoàn hảo, nhưng nó không thể dung hợp được với các trào lưu tư tưởng hiện đại, giống như một cái nắp tròn làm thế nào để có thể đậy kín được cái hộp vuông?

Những ông vua tôn sùng Khổng Tử không phải chỉ vì ông không phải là người cách mạng, mà còn là vì ông tiến hành một cuộc tuyên truyền mạnh mẽ có lợi cho họ. Họ khai thác Khổng giáo như bọn đế quốc khai thác Kitô giáo.

Còn đây là ý kiến của Hồ Chí Minh khi được tin "Chính phủ Trung Hoa dân quốc" xóa bỏ nghi lễ tưởng niệm Khổng Tử, phá bỏ các đền thờ Khổng Tử ở Trung Quốc: Thế mà Chính phủ Trung Hoa vừa mới quyết định từ nay về sau không còn sự tôn thờ chính thức nào nữa đối với Khổng Tử. Xem đó có phải là hành vi thực sự cách mạng không?

Để chứng minh cho ý kiến của mình, Hồ Chí Minh đã đem Khổng Tử đặt vào thời đại lịch sử khác - thời đại cách mạng vô sản: Nếu Khổng Tử sống ở thời đại chúng ta và nếu ông khăng khăng giữ những quan điểm ấy thi ông sẽ trở thành phần tử phản cách mạng. Cũng có khả năng là siêu nhân này chịu thích ứng với hoàn cảnh và nhanh chóng trở thành người kế tục trung thành của Lênin. Tóm lại, không khuôn sáo, gò ép, lệ thuộc vào những nền nếp cũ, mà Hồ Chí Minh luôn Phủ định – Kế thừa - Phát triển đạo đức học truyền thống của dân tộc và của Phương Đông để áp dụng vào từng hoàn cảnh cụ thể, đối tượng cụ thể, thời gian cụ thể. Ví dụ, khi nói chuyện với lớp cán bộ trung cấp, Hồ Chí Minh nói: Một người cán bộ tốt phải có đạo đức cách mạng. Quân sự giỏi song nêu không có đạo đức cách mạng thì khó thành công. Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau dây: Trí - Tín - Nhân - Dũng - Liêm.

Không dừng lại ở sự phát triển khái niệm Ngũ thường của Khổng giáo, Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh bốn đức tính cần thiết cho mọi người phải tự rèn luyện, nhất là cán bộ cách mạng:

"Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất.

Thiếu một đức, thì không thành người".

Nền văn hóa Việt Nam được xây dựng hàng ngàn năm trên cơ sở nền văn hóa bản địa, đồng thời tiếp thu tinh hoa của các nền văn hóa lớn trên thế giới (Ấn Độ, Trung Hoa, Pháp). Nhìn chung, dân ta, nước ta không bài ngoại, không kỳ thị chủng tộc mà luôn luôn mở cửa đón nhận tinh hoa văn hóa nhân loại. Thực trạng “Tam giáo đồng hành” là một biểu hiện cụ thể của truyền thống bao dung, quảng đại, biết học cái hay của người, biết bỏ cái dở của mình.

3.5.2. Phần ý nghĩa phương pháp luận. Cần khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, giáo điều, kìm hãm sự phát triển của cái mới, làm trái với quy luật phủ định của phủ định. Giảng viên liên hệ.

Chống bệnh giáo điều có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cách mạng Việt Nam; bởi vì, sau nhiều năm (từ nửa sau thế kỷ XIX đến trước năm 1930), cách mạng Việt Nam bế tắc về đường lối, nên khi tìm được chủ nghĩa Mác - Lênin "đúng đắn nhất", "khoa học nhất" là "chiếc cẩm nang thần kỳ", thì có người tưởng rằng chỉ cần giở sách Mác - Lênin ra là tìm thấy mọi lời giải cho hiện thực. Bởi vậy, Hồ Chí Minh đã nhắc nhở cán bộ: "Việc học tập lý luận của các đồng chí không phải nhằm biến các đồng chí thành những người lý luận suông, mà nhằm làm thế nào cho công tác của các đồng chí tốt hơn, nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin; học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt nhũng vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta. Như thế chúng ta học tập lý luận là cốt để áp dụng vào thực tế".

Người nhiều lần lưu ý rằng: "những người cộng sản các nước phải cụ thể hóa chủ nghĩa Mác - Lênin cho thích hợp với điều kiện hoàn cảnh từng lúc, và từng nơi".

3.6. Phần lý luận nhận thức duy vật biện chứng, ở nội dung vai trò của thực tiễn đối với nhận thức đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn quán triệt quan điểm thực tiễn. Quan điểm này yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên cơ sở thực tiễn, phải coi trọng công tác tổng kết thực tiễn. Việc nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành; lý luận mà không có thực tiễn làm cơ sở và tiêu chuẩn để xác định tính chân lý của nó thì đó chỉ là lý luận suông. Ngược lại, thực tiễn mà không có lý luận khoa học, cách mạng soi sáng thì nhất định sẽ biến thành thực tiễn mù quáng. Giảng viên cung cấp thông tin, trong 15 năm từ 1955 đến 1969 lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 923 lần đi thực tế cơ sở. Người đến các địa phương, các công trường, nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị bộ đội, công an, trường học và các cơ quan… Một con số biết nói gắn liền với hình ảnh một vị Chủ tịch tuy tuổi đã cao nhưng vẫn xắn quần lội ruộng, cùng tát nước, cùng cấy lúa với nông dân, trao đổi về mùa vụ với ngư dân ngay tại bãi biển, kiểm tra tình hình sản xuất trong xưởng máy, động viên bộ đội tại thao trường, đến thăm học sinh, sinh viên tại giảng đường, thăm hỏi bệnh nhân trên giường bệnh,… lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng người dân bình thường nhất, động viên kịp thời từng gương tốt, phê bình góp ý cho cán bộ, lãnh đạo ngay tại địa bàn… Điều này cho thấy Hồ Chí Minh gắn bó với quần chúng, sâu sát với cơ sở, thực tế như thế nào.

Đối với việc vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, Người nhiều lần lưu ý rằng: "những người cộng sản các nước phải cụ thể hóa chủ nghĩa Mác - Lênin cho thích hợp với điều kiện hoàn cảnh từng lúc, và từng nơi".

4. Kết luận

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy các môn lý luận chính trị nói chung và môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin ( phần 1) nói riêng là một điều thú vị và có tính giáo dục lớn đối với thế hệ trẻ,  tuy nhiên vận dụng như thế nào để đảm bảo sự hợp lý, khoa học, đúng với nội dung của bài giảng mà vẫn tôn vinh được phẩm chất, nhân cách, tài năng, đức độ, phương pháp tư duy biện chứng  của Hồ Chí Minh. Qua đó giúp sinh viên có được hiểu biết sâu sắc về phương pháp tư duy biện chứng của Người, góp phần làm cho bài giảng vốn được xem là khô khan, trừu tượng, sức nặng lý thuyết lớn trở nên hấp dẫn, sinh động, tạo hứng thú học tập cho sinh viên. Để có được điều này đòi hỏi mỗi giảng viên phải luôn trăn trở, tìm tòi, đam mê, tâm huyết trong sự nghiệp giảng dạy của mình, tuy nhiên tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống mở nên việc vận dụng vào bài giảng là vô cùng phong phú, đa dạng và đạt đến mức độ nào là phụ thuộc vào năng lực hiểu biết và phương pháp sư phạm của mỗi giảng viên.

Tài liệu tham khảo

1. Hồ Chí Minh.( 2012),  Hành trình 79 mùa xuân ( 1890 - 1969). Nxb Hồng Bàng, Hà Nội.

2.Hồ Chí Minh.( 2000), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

3. Nguyễn Đức Đạt ( 2007), Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Phạm Ngọc Anh (2008), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.


Bài viết khác