Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của người học trước khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An công bố Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của người học trước khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:


Bài viết khác