Kế hoạch bồi dưỡng công tác bảo đảm chất lượng cho mạng lưới đảm bảo chất lượng của trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Kế hoạch bồi dưỡng công tác bảo đảm chất lượng cho mạng lưới đảm bảo chất lượng của trường Đại học Kinh tế Nghệ An ( kèm theo thông báo mời dự lớp bồi dưỡng) cụ thể như sau:

 

 


Bài viết khác