Kế hoạch làm việc của hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành kế hoạch làm việc của hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Cụ thể như sau:


Bài viết khác