Kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

 

 


Bài viết khác