Quyết định kiện toàn hội đồng khoa học và đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành quyết định kiện toàn hội đồng khoa học và đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:


Bài viết khác