Quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học 2022

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học 2022, cụ thể như sau:


Bài viết khác