Thông báo mời dự hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước"

Thông báo mời dự hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước"

 


Bài viết khác