Thông báo phân công nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban giám hiệu và ủy quyền ký các văn bản giấy tờ

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo phân công nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban giám hiệu và ủy quyền ký các văn bản giấy tờ. Cụ thể như sau:


Bài viết khác