Kế hoạch về việc triển khai cho sinh viên đăng ký học cùng lúc 02 chương trình

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành kế hoạch về việc triển khai cho sinh viên đăng ký học cùng lúc 02 chương trình. Cụ thể kích vào đường link sau:

/Images/userfiles/75/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20tri%E1%BB%83n%20khai%20cho%20sinh%20vi%C3%AAn%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20h%E1%BB%8Dc%20c%C3%B9ng%20l%C3%BAc%2002%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh(1).pdf


Bài viết khác