Thông tư 53/2006/TT-BTC về hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Ngày 12 tháng 06 năm 2006, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn áp dụng Kế toán quản trị trong Doanh nghiệp. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Riêng các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, như Công ty bảo hiểm, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán, Tổ chức tín dụng, Tổ chức tài chính,... vận dụng các nội dung phù hợp hướng dẫn tại Thông tư này.

Ngày 12 tháng 06 năm 2006, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn áp dụng Kế toán quản trị trong Doanh nghiệp. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Riêng các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, như Công ty bảo hiểm, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán, Tổ chức tín dụng, Tổ chức tài chính,... vận dụng các nội dung phù hợp hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư này đã tập trung giải thích và hướng dẫn các nội dung và thuật ngữ có liên quan đến kế toán quản trị được quy định trong Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

Đây được xem là tài liệu quan trọng giúp cho các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có thể vận dụng và xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại doanh nghiệp của mình.

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY


Bài viết khác