Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Kế toán

Chương trình đào tạo đại học, ngành Kế toán

Ban hành theo Quyết định số 370 /QĐ-ĐHKTNA 

ngày 15 tháng 5  năm 2020  của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An


Bài viết khác