Kế hoạch thực tập ĐH VB2 K7.01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             SỐ:             /KH- HT        

     Vinh, ngày       tháng    năm 2022

                                                                              

KẾ HOẠCH

Về việc thực tập của sinh viên Đại học VB2  K7.01

 

          Kính gửi:  - Ban giám hiệu;

                           - Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm;

                           - Bộ môn Kế toán - Khoa Kế toán – Kiểm toán;

                           - Giảng viên hướng dẫn.

- Căn cứ mục tiêu đào tạo cán bộ kế toán của trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

- Căn cứ vào chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 169/QĐ - ĐHKTNA ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

- Căn cứ vào Quy định thực tập tốt nghiệp Đại học ban hành theo Quyết định số 904/QĐ - ĐHKTNA ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

         Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho lớp Đại học VB2 K7.01 như sau:

I. Thời gian thực tập chính thức

              16 tuần (Từ ngày 19/02/2022 đến hết ngày 11/6/2022)

II. Các công việc chuẩn bị trước khi đi thực tập tốt nghiệp

1, Sáng ngày 19/02/2022:

   Sinh viên tập trung theo lớp tại trường để nghe:

- Phổ biến các quy định về thực tập tốt nghiệp;

- Hướng dẫn các quy định liên quan đến khóa luận tốt nghiệp ;

- Nhận giấy giới thiệu để liên hệ địa điểm thực tập (Giảng viên hướng dẫn phát cho lớp).

- Lập địa chỉ email của lớp

(Phòng Quản ĐT- KH và HTQT bố trí phòng học).

 2. Chiều ngày 25/02/2022:

      Lớp trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách đăng ký đề tài của lớp (theo mẫu) và chuyển qua email cho cô Lê Thị Vân Hà theo địa chỉ: vanhakt76@ gmail.com       

 3. Ngày 26,27/02/2022: Bộ môn Kế toán tập hợp đề tài đăng ký của sinh viên, phân công giảng viên hướng dẫn.

4. Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022:

         - Sinh viên từng lớp vào địa chỉ email của lớp mình để biết tên, số điện thoại, địa chỉ email của giảng viên hướng dẫn và trực tiếp liên hệ với giảng viên hướng dẫn;

        - Giảng viên hướng dẫn duyệt, chỉnh sửa đề cương cho sinh viên .

        - Sinh viên nộp giấy giới thiệu liên hệ địa điểm thực tập cho giảng viên hướng dẫn.

        - Sinh viên nộp đề cương hoàn chỉnh cho giảng viên hướng dẫn, giảng viên hướng dẫn nộp cho tổ bộ môn Kế toán vào 15 giờ ngày 07/3/2022.

III. Các công việc thực hiện trong quá trình thực tập tốt nghiệp

 Từ ngày 08/3/2022 đến 11/6/2022: Từng sinh viên thực hiện các nội dung quy định về thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch của giảng viên hướng dẫn.

IV. Kết thúc thực tập tốt nghiệp

 1, Sinh viên nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp về Khoa Kế toán – Kiểm toán vào sáng ngày 12/6/2022 cho Giáo vụ khoa – Thầy Định), gồm:

- Sổ số liệu thô thu thập được trong quá trình thực tập;

- Nhật ký thực tập;

- Quyển khóa luận tốt nghiệp đã được giảng viên hướng dẫn duyệt và đề nghị chỉnh sửa;

- Quyển khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh có nhận xét, xác nhận của cơ sở thực tập (02 quyển).

   2. Không nhận hồ sơ thực tập tốt nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:

          - Không nộp đầy đủ các loại tài liệu quy định trong hồ sơ thực tập tốt nghiệp;

- Nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp muộn so với thời gian quy định.

  

                     TL. HIỆU TRƯỞNG                                    TM. BCN KHOA

   TRƯỞNG PHÒNG QLĐT- KH VÀ HTQT               P. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                (Đã ký)  

                                                                                       

                                                                                          Lê Thị Vân Hà

  

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Như kính gửi;            

- Lưu Khoa KTKT.

 

 


Bài viết khác