Công khai chất lượng đào tạo thực tế 2014-2015

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

 

TT

Nội dung

Khóa học/
Năm
tốt nghiệp

Số sinh
viên
nhập học

Số sinh
viên
 tốt
nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường

Loại
xuất sắc

Loại
giỏi

Loại
khá

II

Cao đẳng chính quy

 

2178

1958

 

7,0

34,0

 

a

Chương trình đại trà

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán

7/2014

1620

1476

0,1

7,6

32,9

 

 

Tài chính Ngân hàng

7/2014

248

213

 

7,0

37,7

 

 

Quản trị Kinh doanh

7/2014

162

144

 

6,2

26,2

 

 

Quản lý đất đai

7/2014

90

75

 

7,0

27,0

 

 

Khoa học cây trồng

7/2014

19

16

 

2,0

8,0

 

 

Lâm nghiệp

7/2014

21

19

 

3,0

13,0

 

 

Chăn nuôi

7/2014

18

15

 

 

9,0

 

 


Bài viết khác