Công khai chất lượng đào tạo thực tế 2015-2016

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

TT Nội dung Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số sinh
viên
nhập học
Số sinh
viên
 tốt
nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường
Loại
xuất sắc
Loại
giỏi
Loại
khá
  Cao đẳng chính quy   511 408   6,0 32,0  
  Chương trình đại trà              
  Kế toán 9/2016 350 280    6,4   26,0   
  Tài chính Ngân hàng 9/2016 26 16    6,25   31,3   
  Quản trị Kinh doanh 9/2016 36 28    10,7   46,4   
  Quản lý đất đai 9/2016 44 36    2,78   44,4   
  Khoa học cây trồng 9/2016 9 8      62,5   
  Chăn nuôi 9/2016 46 40    3,0   42,5   

Bài viết khác