Công khai chất lượng đào tạo thực tế 2016-2017

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

TT

Nội dung

Khóa học/
Năm
tốt nghiệp

Số sinh
viên
nhập học

Số sinh
viên
 tốt
nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường

Loại
xuất sắc

Loại
giỏi

Loại
khá

 

Cao đẳng chính quy

 

191

139

 

6,0

32,0

 

 

Chương trình đại trà

 

 

 

 

 

 

 

 1

Kế toán

10/2017

116

90

 

      7,8

     24,5

 

 2

Tài chính Ngân hàng

10/2017

17

10

 

 

     80,0

 

 3

Quản trị Kinh doanh

10/2017

22

13

 

      7,7

     23,0

 

 4

Chăn nuôi

10/2017

36

26

 

 

     30,8

 


Bài viết khác