Thông báo điểm trúng tuyển Hệ Đại học Chính quy đợt 1 năm 2021

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
Số:       /TB-ĐHKTNA

 

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Nghệ An, ngày       tháng 9  năm 2021

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2021

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/04/2021 của hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tuyển sinh ngày 15/09/2021 về việc xác định điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2021;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 cuả Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

Căn cứ vào kết quả trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục & đào tạo;

          Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2021 đối với các thí sinh xét tuyển vào trường như sau:

I. PHƯƠNG THỨC XÉT THEO KẾT QUẢ THI THPT NĂM 2021:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét

Điểm chuẩn

1

Kế toán

7340301

Toán- Lý - Hóa

Toán- Lý- Anh

Toán- Hóa- Sinh

Toán-Văn- Anh

14.0

2

Quản trị kinh doanh:

CN 1: Quản trị  doanh nghiệp

CN 2: Quản trị du lịch lữ hành và khách sạn

7340101

14.0

3

Kinh tế

7310101

14.0

4

Tài chính ngân hàng

CN1: Quản lý Tài chính.

CN2: Tài chính Doanh nghiệp.

CN3: Ngân hàng - Bảo hiểm.

7340201

14.0

5

Thú y

7640101

14.0

6

Quản lý đất đai

7850103

14.0

7

Lâm nghiệp

7620201

 

14.0

II. PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT:

         Điểm trúng tuyển: Thí sinh có điểm tổng kết học kì 1, học kì 2 năm lớp 11 và học kì 1 năm  lớp 12 của 3 môn học thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên.

 

III. LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH:

           - Thí sinh gửi Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 trước 17h ngày 26/9/2021 ( tính theo dấu bưu điện) đến Trường Đại học Kinh tế Nghệ An để xác nhận nhập học.

           Địa chỉ: Ban tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Số 51, Lý Tự Trọng, TP Vinh, Nghệ An.

          Mọi thắc mắc thí sinh có thể liên hệ: Ban tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 Lý Tự Trọng, Tp Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02388.692.096; 0975313755 để được tư vấn hỗ trợ./.      

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (B/cáo);

- Hội đồng tuyển sinh (B/cáo);

- Cơ quan báo chí (Tr/thông)

- Website nhà trường;

- Lưu BTS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trương Quang Ngân

 

 

 


Bài viết khác