NAUE - Hội nghị “Học tập quán triệt chuyên đề năm 2023

          Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/ThU ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Ban thường vụ Thành ủy về quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chuyên đề năm 2023. Sáng ngày 15/9, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo Đức, phong cách HCM về Văn hóa và xây dựng nền văn hóa XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển”; Quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

           Tham dự và trực tiếp lên lớp có đồng chí Trần Thị Hồng - Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh. Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ cùng toàn thể đảng viên, giảng viên Nhà trường.

Đồng chí Trần Thị Hồng - Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh trực tiếp lên lớp

          Tại đây, các đại biểu đã được nghe  đồng chí Trần Thị Hồng báo cáo chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”, cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người góp phần xây dựng quê hương, đất nước; từ đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong đời sống xã hội; nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng văn hóa, sức mạnh con người gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người trong thời kỳ mới; góp phần đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa.

          Tiếp đó, các đại biểu còn được quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những nội dung này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị “Học tập quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo Đức, phong cách HCM về Văn hóa và xây dựng nền văn hóa XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển” 

          Dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thị Hồng - Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh, với bề dày kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, kiến thức sâu rộng, đồng chí đã truyền đạt những nội dung căn bản, trọng tâm nhưng hết sức sâu sắc về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

          Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, sinh viên về nội dung Chuyên đề năm 2023 và tác phẩm về phòng, chống tham nhũng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong xây dựng Nhà trường vào chương trình, công tác hàng năm của từng khoa/phòng gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin bài: Ban truyền thông


Bài viết khác