Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu - Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII”

          Chiều 14/02/2023, Đảng ủy Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu - Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cho các đ/c UV BCH Đảng bộ, BTV các tổ chức đoàn thể, toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và các đồng chí đảng viên là sinh viên trường.

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt các Chi bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản trên các vấn đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo truyền đạt nội dung các chuyên đề   

           Thông qua Hội nghị nhằm giúp cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra.

 

Tin: Lê Viết Vinh - khoa Cơ sở

Ảnh: Ban truyền thông

 


Bài viết khác