Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Chiều ngày 21/10/2021, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Tham dự Hội nghị có đại diện Thành ủy Vinh,  đồng chí Trần Thị Hồng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh; Về phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cùng các đồng chí đảng viên, cán bộ, giảng viên  tham dự.

Đồng chí Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05). Chỉ thị 05 là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những giai đoạn trước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh Hội nghị

           Trong 5 năm qua (2016 - 2021), toàn Đảng ủy Trường đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, phát động phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Qua đó đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc. Đã xây dựng nhiều mô hình, phần việc thiết thực, hiệu quả được các cấp ủy Đảng đánh giá cao.

Đồng chí Trần Thị Hồng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh tặng giấy khen cho 2 tập thể tiêu biểu, điển hình trong thực hiện chỉ thị 05

          Các Chi bộ  trong Đảng bộ Trường đã xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc; lựa chọn những nội dung trọng tâm, yêu cầu từng cán bộ, giáo viên đăng ký các nội dung cụ thể về học và làm theo gương của Bác, lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại đảng viên, giáo viên hàng năm. Qua đó giúp cán bộ, giáo viên nâng cao ý thức tự phê bình, phê bình, tinh thần trách nhiệm trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đoàn kết xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Đặc biệt, để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Đảng bộ Trường đã gắn kết các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Trong phong trào thi đua “Hai tốt”, Ban giám hiệu các nhà trường đã thực hiện quản lý chặt chẽ nền nếp dạy và học, đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với nâng cao thái độ, động cơ học tập của học sinh. Thực hiện đổi mới, kiểm tra đánh giá học sinh theo quy định. Từ đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Các cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          Những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh đã có sức lan tỏa, tạo động lực để mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Trường thời gian qua.

          Báo cáo sơ kết cũng xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: Quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05; Tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc của Bác và vạn dụng sáng tạo trong giai đoạn hiện nay; Tổ chức học tập các chuyên đề nhiệm kỳ Đại hội XIII; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Tăng cường công tác giảng dạy chnhs trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách cho cán bộ, đảng viên và người học; Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, phong trào xay dựng nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)./.

Tin bài: Vân Diên (Ban Truyền thông)


Bài viết khác