Quy định về phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Trường ĐHKTNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác