Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022

🌈 Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An xét tuyển vào học đại học chính quy năm 2022 theo 4 phương thức.

🔜 𝑻𝒉𝒊́ 𝒔𝒊𝒏𝒉 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒙𝒆́𝒕 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝑯𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑩𝒐̣̂ 𝑮𝑫&Đ𝑻 𝒕𝒂̣𝒊:

https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

⏰ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏: Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022

🔺 𝑻𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

🔺 𝑴𝒂̃ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈: CEA

🔺 𝑴𝒂̃ 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉, 𝒕𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂̃ 𝒕𝒐̂̉ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒙𝒆́𝒕 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏: Xem tại đề án tuyển sinh năm 2022 của Nhà trường.

🔺 𝑴𝒂̃ 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒙𝒆́𝒕 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏:

100 : Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

200 : Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

402 : Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển

407 : Kết hợp kết quả học tập năm lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

💢 𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́: Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖́ 𝑠𝑖𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑇𝐻𝑃𝑇 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑎̆𝑚 2021 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 (𝑡ℎ𝑖́ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜) 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖́ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐷𝑢̛̣ 𝑏𝑖̣ đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑜̣̂ 𝐺𝐷&Đ𝑇, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑥𝑒́𝑡 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛, 𝑐𝑢̣ 𝑡ℎ𝑒̂̉: 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 12/7/2022 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 18/7/2022 𝑡ℎ𝑖́ 𝑠𝑖𝑛ℎ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ (𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑆𝑜̛̉ 𝐺𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 𝑣𝑎̀ Đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑖́ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢́) đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ.

_🌟_𝑵𝑨𝑼𝑬 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒐́𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒊́ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒂̣𝒑 𝒉𝒐̂̀ 𝒔𝒐̛ 𝒙𝒆́𝒕 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒗𝒂̀𝒐 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 2022_🌟_


Bài viết khác