Thành lập Ban đời sống Nhà trường năm học 2019 - 2020

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ký Quyết định số  878/QĐ-ĐHKTNA về việc Thành lập Ban đời sống Nhà trường năm học 2019 - 2020.

Sau đây là toàn văn Quyết định:


Bài viết khác