Chỉ thị mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thanh tra giáo dục

          Ngày 20/12/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Sau gần 4 năm thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT, công tác thanh tra giáo dục đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Đội ngũ Thanh tra giáo dục các cấp tiếp tục được kiện toàn, bổ sung; hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo đuợc tăng cường; kịp thời phát hiện những vướng mắc, chấn chỉnh, xử lý theo quy định pháp luật, góp phần củng cố nề nếp, kỷ cương trong hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, hệ thống Thanh tra giáo dục còn những hạn chế, bất cập: Có Sở GDĐT không có Thanh tra Sở theo quy định của Luật Thanh tra 2010; đội ngũ cán bộ thanh tra Sở GDĐT không định, số lượng chưa đáp ứng yêu cầu công việc; chất lượng hoạt động thanh tra còn nhiều hạn chế. Thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học không định, vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về nghiệp vụ; nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa có cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ. Công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra còn hạn chế.

          Để công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2020 yêu cầu toàn ngành thực hiện một số nhiệm vụ cho giai đoạn mới.

          Nội dung cụ chi tiết có thể theo dõi tại đây.


Bài viết khác