Báo cáo công tác dự giờ tại các khoa chuyên môn năm học 2019-2020

1. Tình hình chung

Thực hiện Quyết định số 769/QĐ-ĐHKTNA ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc Quy định công tác dự giờ, Hội giảng của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong năm học 2019 - 2020, các khoa và tổ bộ môn đã triển khai công tác dự giờ tại tổ bộ môn cơ bản theo đúng quy định. Tổng số giờ dự giảng trong năm học là 37 tiết, cụ thể như sau:

TT

Khoa

Kế hoạch

Thực hiện

1

Kế toán phân tích

8

8

2

Kinh tế - Quản trị kinh doanh

8

8

3

Tài chính - Ngân hàng

4

4

4

Nông - Lâm - Ngư

4

4

5

Cơ sở

9

9

6

Lý luận chính trị

4

4

 

Tổng

37

37

- Tất cả các tổ bộ môn đều tổ chức dự giờ cơ bản theo đúng quy định. Trong đó có 08 tổ bộ môn có định mức dự giờ đạt trên 30% (tổ Thống kê - Phân tích, tổ Nguyên lý kế toán, tổ Kinh tế, tổ Quản trị, tổ CNTY, tổ KHTN, tổ Ngoại ngữ, tổ Nguyên lý Mác - Lê nin và tổ Tư tưởng HCM). Có 03 tổ bộ môn có định mức dự giờ xấp xỉ đạt 30% (tổ Kế toán, tổ Ngân hàng - Bảo hiểm và tổ Tài chính - Thuế). Có 04 tổ bộ môn có định mức dự giờ chưa đạt 30% (tổ Trồng trọt - Lâm sinh, tổ Quản lý đất đai, tổ KHXH và tổ GDTC - QPAN). 

TT

Khoa

Bộ môn

Thực hiện

Tỷ lệ (%)

1

Kế toán phân tích

Kế toán

04/14

28,57

Nguyên lý kế toán

02/06

33,33

Thống kê - Phân tích

02/06

33,33

2

Kinh tế- QTKD

Kinh tế

04/12

33,33

Quản trị

04/11

36,36

3

Tài chính - NH

Ngân hàng - Bảo hiểm

02/07

28,57

Tài chính - Thuế

02/07

28,57

4

Nông - Lâm - Ngư

Chăn nuôi thú y

02/05

40,00

Trồng trọt - Lâm sinh

01/06

16,67

Quản lý đất đai

01/04

25,0

5

Cơ sở

Khoa học tự nhiên

04/10

40,0

Khoa học xã hội

02/07

28,57

Ngoại ngữ

01/06

16,67

Giáo dục thể chất - An ninh quốc phòng

02/08

25,0

6

Lý luận chính trị

Nguyên lý Mác - Lênin

02/05

40,0

Tư tưởng Hồ Chí Minh

02/04

50,00

- Kết quả xếp loại các tiết giảng được dự giờ đều thuộc loại khá trở lên, không có tiết giảng trung bình, yếu, kém.

TT

Khoa

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Tổng

1

Kế toán phân tích

0

02

06

08

2

Kinh tế - Quản trị kinh doanh

0

05

03

08

3

Tài chính - Ngân hàng

0

01

03

04

4

Nông - Lâm - Ngư

0

0

04

04

5

Cơ sở

0

07

02

09

6

Lý luận chính trị

0

0

04

04

 

Tổng

0

15

22

37

 

2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế

2.1. Ưu điểm

- Tất cả các tổ bộ môn đã thực hiện đúng kế hoạch dự giờ theo quy định, lưu trữ hồ sơ minh chứng đầy đủ.

- Kết quả các giờ dự giảng cụ thể như sau:

+ Phần lớn các giảng viên đều có tác phong, thái độ lên lớp lịch sự, chuẩn mực; phong thái chững chạc, tự tin, diễn đạt bài giảng rõ ràng, mạch lạc.

+ Công tác chuẩn bị cho giờ giảng cơ bản đúng yêu cầu, sử dụng các thiết bị, công cụ dụng cụ giảng dạy khá hiệu quả.

+ Nội dung giảng dạy: Phần lớn các bài giảng đều có nội dung và cấu trúc hợp lý, logic và phù hợp với mục tiêu bài học. Lượng kiến thức truyền tải phù hợp với thời gian tiết học, nội dung có tính cập nhật, ứng dụng và liên hệ thực tiễn tốt. Một số giảng viên đã đưa ra những điểm lưu ý, nhấn mạnh cần thiết trong nội dung bài giảng giúp cho sinh viên hiểu và ghi nhớ bài tốt hơn.

+ Phương pháp giảng dạy: Hầu hết các giảng viên đã phối hợp và vận dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt với nội dung giảng dạy. Một số giảng viên đã kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống cùng với phương pháp giảng dạy mới nâng cao hiệu quả dạy học.

+ Tài liệu học tập: Hầu hết các giảng viên đã giới thiệu đầy đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cần thiết cho bài giảng.

- Các Hội đồng đánh giá giờ giảng cơ bản làm việc nghiêm túc, công tâm; có sự đánh giá, nhận xét và góp ý cho từng giờ giảng về mặt nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, năng lực chuyên môn, tác phong, thái độ và cách thức tổ chức thiết kế giờ giảng.

2.2. Tồn tại

- Một số tổ bộ môn chưa thực hiện đúng Quy định công tác dự giờ, cụ thể như sau:

+ Thời gian nạp hồ sơ dự giờ về phòng Thanh tra - KT & QLCL không đúng quy định: có 05 khoa nạp chậm (khoa Kế toán - Phân tích, Tài chính - Ngân hàng, Lý luận chính trị, Cơ sở, Nông - Lâm - Ngư).

+ Một số khoa, tổ bộ môn nạp thiếu hồ sơ: thiếu báo cáo kết quả dự giờ giảng (Khoa Lý luận chính trị, tổ Thống kê - Phân tích, tổ NLKT & Kiểm toán)

+ Một số hội đồng có số lượng thành viên chưa đúng quy định (tổ KHTN, tổ KHXH, tổ Trồng trọt - Lâm sinh, tổ Ngân hàng - Bảo hiểm, tổ Tài chính- Thuế, tổ Tư tưởng HCM & ĐLCMCĐCSVN, tổ Nguyên lý và LSHTKT).

+ Thành viên đánh giá của Hội đồng không có đại diện của Ban chủ nhiệm khoa, trưởng bộ môn: tổ Thống kê - Phân tích.

+ Một số Hội đồng làm việc chưa đúng theo quy định hiện hành: Hội đồng đánh giá giờ giảng của tổ Tư tưởng HCM & ĐLCMCĐCSVN và tổ Nguyên lý và LSHTKT (Hội đồng có 04 thành viên nhưng chỉ có 03 thành viên đánh giá), Hội đồng đánh giá giờ giảng của tổ KHTN (Hội đồng có 04 thành viên nhưng chỉ có 03 thành viên đánh giá), Hội đồng đánh giá giờ giảng của tổ KHTN (Hội đồng có 04 thành viên nhưng chỉ có 03 thành viên đánh giá), Hội đồng đánh giá giờ giảng của tổ GDTC - ANQP (Hội đồng có 05 thành viên nhưng chỉ có 03 thành viên đánh giá).

- Một số tiết giảng, giảng viên chưa nhấn mạnh được nội dung trọng tâm của bài học, sử dụng từ ngữ chưa hợp lý, triển khai bài giảng còn thiếu sự chuyển tiếp.

- Một số giảng viên chỉ sử dụng phương pháp truyền thống như thuyết trình là chủ yếu, chưa có sự đổi mới, cải tiến trong phương pháp giảng dạy.

- Có nhiều giảng viên chưa bao quát được lớp học, lớp học trầm. Một số lớp vẫn có tình trạng sinh viên làm việc riêng, lớp ồn.

- Một số giảng viên chưa phát huy tối đa sự chủ động, tính tích cực của sinh viên, giảng viên làm việc nhiều và ít có sự liên hệ thực tiễn cũng như cập nhật kiến thức.

- Việc thiết kế sile trong một số tiết giảng chưa hợp lý như cách bố trí bảng biểu, chữ nhỏ, quá nhiều chữ… Một số giảng viên đi sile hơi nhanh, chưa thống nhất được giữa các mục viết bảng và silde.

Căn cứ vào kết quả dự giờ, Ban giám hiệu đã đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa lưu ý các nội dung sau:

- Dựa trên cơ sở kết quả dự giờ hàng kỳ trong năm học, Ban chủ nhiệm khoa cần chỉ đạo tổ trưởng bộ môn có kế hoạch và các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên (có kế hoạch bồi dưỡng giảng viên, tiến hành giờ giảng mẫu, tổ chức sinh hoạt học thuật để trao đổi về nâng cao và đổi mới các kỹ thuật dạy học, chủ động trong công tác dự giờ đột xuất…).

- Ban chủ nhiệm khoa tiếp tục quán triệt sát sao các tổ trưởng bộ môn thực hiện nghiêm túc quy định về công tác dự giờ theo quy định hiện hành. Trong đó lưu ý thành viên Hội đồng cần có đại diện của Ban chủ nhiệm khoa, trưởng bộ môn để đảm bảo tính giám sát trong công tác dự giờ của bộ môn và thực hiện đánh giá tiết giảng nghiêm túc, công tâm, khách quan, đúng quy định.

Nguồn: Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng


Bài viết khác