Quy trình ISO 21001:2018 hiện hành

QUY TRÌNH ISO 21001:2018 HIỆN HÀNH

TT Ký hiệu Tên Quy trình Đơn vị ban hành Tải về
1 QT01/TCHC Quy trình quản lý văn bản đi, đến P. TCHC Tải về
2 QT02/TCHC Quy trình ký văn bản P. TCHC Tải về
3 QT03/TCHC Quy trình xét nâng lương và phụ cấp thâm niên vượt khung P. TCHC Tải về
4 QT04/TCHC Quy trình đánh giá, xếp loại viên chức, NLĐ P. TCHC Tải về
5 QT05/TCHC Quy trình khen thưởng, kỷ luật viên chức, NLĐ P. TCHC Tải về
6 QT06/ TCHC Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức P. TCHC Tải về
7 QT07/ TCHC Quy trình tuyển dụng P. TCHC Tải về
8 QT08/TCHC Quy trình xem xét lãnh đạo P. TCHC Tải về
9 QT01/ĐT Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT trình độ đại học P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
10 QT02/ĐT Quy trình mời thỉnh giảng P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
11 QT03/ ĐT Quy trình lập kế hoạch giảng dạy và xếp TKB P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
12 QT04/ĐT Quy trình đánh giá kết quả học tập (xét học vụ) P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
13 QT05/ ĐT Quy trình xét tốt nghiệp P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
14 QT06/ĐT Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
15 QT07/ĐT Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
16 QT08/ĐT Quy trình Quản lý thư viện P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
17 QT01/KHCN Quy trình biên soạn tài liệu giảng dạy P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
18 QT02/KHCN Quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
19 QT01/KT Quy trình tổ chức thi học kỳ P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
20 QT02/ KT Quy trình Phúc khảo điểm thi kết thúc học phần P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
21 QT03/ KT Quy trình xây dựng Ngân hàng đề thi P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
22 QT01/TT Quy trình thanh tra  P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
23 QT01/QLCL Quy trình dự giờ P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
24 QT02/ QLCL Quy trình tự đánh giá nội bộ theo MOET P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
25 QT03/QLCL Quy trình khảo sát các bên liên quan P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
26 QT04/QLCL Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
27 QT05/QLCL Quy trình đánh giá nội bộ theo ISO P. QLĐT-KH&HTQT Tải về
28 QT01/CTSV Quy trình nhập học P. CTSV Tải về
29 QT02/CTSV Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của SV P. CTSV Tải về
30 QT03/CTSV Quy trình khen thưởng, kỷ luật sinh viên P. CTSV Tải về
31 QT04/CTSV Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập P. CTSV Tải về
32 QT05/CTSV Quy trình tổ chức hoạt động kết nối và PVCĐ P. CTSV Tải về
33 QT01/CSVC Quy trình mua sắm cơ sở vật chất P. QLCSVC Tải về
34 QT01/TS Quy trình tuyển sinh đại học chính quy P. CTSV Tải về

 


Bài viết khác

Bài viết khác