Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Thú y

Chương trình đào tạo đại học, ngành Thú y

Ban hành theo Quyết định số 370 /QĐ-ĐHKTNA 

ngày 15 tháng 5  năm 2020  của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An

/Images/userfiles/75/files/CTDT%20TY.pdf


Bài viết khác