Kế hoạch kết nối cựu giáo chức, cựu HSSV chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm thành trường và gặp mặt 15 năm thành lập khoa Nông Lâm Ngư

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

            KHOA NÔNG LÂM NGƯ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Nghệ An, ngày 10 tháng 5 năm 2020

 

       Kế hoạch kết nối cựu giáo chức, cựu HSSV chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm thành trường và gặp mặt 15 năm thành lập khoa Nông Lâm Ngư

Thực hiện Quyết định Số 1080/QĐ-ĐHKTNA ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Thực hiện Kế hoạch số 235/HTKTNA ngày 23/3/2020 về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập trường; Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Khoa Nông Lâm ngư năm học 2019-2020 đã được Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An phê duyệt; Khoa Nông Lâm Ngư xây dựng Kế hoạch kết nối cựu giáo chức, cựu HSSV chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm thành trường và 15 năm thành lập khoa như sau:

1. Mục đích thực hiện

- Kết nối các thế hệ cựu cán bộ, cựu giảng viên qua các thời kỳ mời về  tham dự ngày lễ truyền thống của nhà trường; thể hiện được tinh thần đoàn kết truyền thống quý báu của khối Nông Lâm Ngư. Là cơ hội quy giá để ban chủ nhiệm khoa, cán bộ, giảng viên trong khoa lăng nghe được các ý kiến đóng góp đối với quá trình xây dựng và phát triển Khoa trong thời gian tới.        

- Kết nối các thế hệ học sinh sinh, viên tạo sự đoàn kết, gắn bó và làm cầu nối giữa cựu sinh viên với Khoa, Trường góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác về đào tạo nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình đào tạo, các hoạt động tại cơ sở; tạo địa bàn thực tập cũng như  tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Phát huy và duy trì được truyền thống tốt đẹp và niềm tự hào là học sinh, sinh viên khối Nông Lâm trong những năm qua;

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên để phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị được giao;

2. Nội dung và thời gian thực hiện

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

1

Thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Nông lâm

Hoàn thành trước ngày 30/10/2019

2

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới chào mừng 60 năm thành lập trường, 15 năm thành lập khoa

Thực hiện trước 10/04/2020

3

Lập chuyên mục 15 năm thành lập khoa trên Website. Tuyên truyền, quảng bá thành tựu của trường, khoa trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, website

Trước ngày 30/04/2020

4

Mời đại diện cựu giảng viên hỗ trợ và tư vấn  BCN khoa về việc tổ chức các hoạt động lễ kỷ niệm.

Trước ngày 10/05/2020

5

Tổ chức công bố Quyết định và ra mắt BLL cựu sinh viên Khoa Nông Lâm

Trước ngày 30/05/2020

6

Xây dựng cơ sở dữ liệu cựu HSSV gồm: thông tin về lớp trưởng, bi thứ, chủ nhiệm các lớp

Trước ngày 30/05/2020

7

Tổ chức các hoạt động kết nối cựu HSSV thông qua các hình thức khác nhau (thư ngõ, điện thoại, làm việc trực tiếp theo các huyện…).

Từ  ngày 15/05/2020 đến 10/10/2020

8

Tổng hợp danh sách số lượng HSSV đăng ký về tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, gặp mặt 15 năm thành lập khoa, đăng ký với ban tổ chức cấp trường.

Trước ngày 15/10/2020

9

Thành lập BTC cấp khoa để đón tiếp cựu sinh viên, cựu giáo chức về tham gia lễ kỷ niệm. Thành phần ban tổ chức mời thêm cán bộ là cựu giáo chức tham gia để tư vấn hỗ trợ giúp đợ thực hiện.

Trước ngày 14,15/11/2020

10

Tổ chức chào đón cựu HSSV, cựu giáo chức về tham dự lễ kỷ niệm.

Ngày 14,15/11/2020

11

Tổng kết và rút kinh nghiệm triển khai tổ chức thực hiện

Ngày 25/11/2020

 

Trên đây là Kế hoạch kết nối cựu giáo chức, cựu HSSV chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm thành trường và gặp mặt 15 năm thành lập khoa.  BCN khoa yêu cầu các đồng chí triển khai, dự trù kinh phí phối hợp thực hiện hiệu quả, tiết kiệm. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh về nội dung hoặc kinh phí thì đề nghị BCN khoa xem xét, quyết định để thực hiện./.

                  Bài viết: Trương Quang Ngân, Võ Thị Dung


Bài viết khác