Quy định đào tạo Đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

QUY ĐỊNH Đào tạo Đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

(Ban hành theo Quyết định số159  /ĐHKTNA-ĐT ngày 10  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

 

QUY ĐỊNH

Đào tạo Đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

(Ban hành theo Quyết định số159  /ĐHKTNA-ĐT ngày 10  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

/Images/userfiles/75/files/HD%20thuc%20hien%20QUY%20CHE%20DAO%20T%E1%BA%A0O%20THEO%20TIN%20CHI.doc


Bài viết khác